Privilegia těšínská z roku 1498 a 1572 (Kapras)
Titul
Úvod
Těšínské privilegium krále Vladislava
Privilegium knížete Václava
Potvrzení privilegia Václavova
7352030